REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

§1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną poniższe pojęcia pisane wielką literą, należy przez nie rozumieć:

Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Dostawca Usług Płatniczych – dostawca usług płatniczych (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych) umożliwiających opłacenie Zamówienia.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z Serwisu lub Aplikacji;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny;

Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z Serwisu;

Produkty – strategia zawodowa, rozwój zawodowy, rozwój osobisty możliwe do zakupienia w Serwisie;

Przerwa – czasowe zaprzestanie pracy Serwisu (w tym jego poszczególnych podstron lub funkcji), które będzie potrzebne ze względów technicznych, np. w związku z prowadzonymi konserwacjami, modyfikacjami lub naprawami Serwisu;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem URL: www.annalegan.pl;

Siła Wyższa – jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym lub przypadkowym, na które Usługodawca i Klient nie mają wpływu lub nie mogą mu zapobiec, obejmujące między innymi zamieszki, strajki, konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe;

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta z Użytkownikiem lub osobą odwiedzającą serwis w ramach zorganizowanego systemu teletransmisji (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem;

Formularz kontaktowy– formularz dostępny w Serwisie, na stronie annalegan.pl służący złożeniu zapytania do Usługodawcy przez Użytkowników;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta przy wykorzystaniu Serwisu, w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”], między innymi takie jak:

   1. usługi informacyjne – usługi, które polegają na zapewnianiu Użytkownikom dostępu do treści zawartych w Serwisie, w tym materiałów tekstowych, materiałów graficznych, materiałów multimedialnych, lub też w innej formie, o różnorodnej tematyce udostępniane na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
   2. usługi multimedialne – bezpłatne usługi multimedialne zapewniające Użytkownikom dostęp do treści audio i video (na żywo) na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, jak również dostęp do pojedynczego materiału audio lub video, który dostępny będzie dla Użytkownika w określonym, wiadomym mu z góry czasie;
   3. usługi reklamowe – usługi polegające na emitowaniu produktów reklamowych na stronach internetowych Serwisu – annalegan.pl, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych wykorzystując do tego internetowe narzędzia reklamowe.

Usługodawca – Anna Legan, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Upgrade Anna Legan z siedzibą w Gdańsku (80-392) przy ul. Szczecińskiej 33 lok. 73, NIP: 5842526107;

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz ogólne zasady korzystania z Serwisu, w szczególności zasady jego funkcjonowania, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, uprawnienia Klienta do składania reklamacji.
 2. Dane Usługodawcy:

1) Adres do korespondencji/adres do reklamacji:

Upgrade Anna Legan

Szczecińska 33/71, 80-392 Gdańsk

2) Dane do bieżącego kontaktu z Usługodawcą:

e-mail: upgrade@annalegan.pl

nr tel.: +48459325154; kontakt telefoniczny jest możliwy w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 16;

3) Konto bankowe Usługodawcy: 32 1140 2004 0000 3302 8118 2464

§3. USŁUGI
1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Klientów następujące Usługi:

1) za pośrednictwem Serwisu:

a) udostępnianie treści Serwisu

b) formularz kontaktowy umożliwiający umówienie sesji.

2. Poza usługami, o których mowa w ust. 1 pkt a i b niniejszego paragrafu w przypadkach wskazanych w Regulaminie możliwe jest zawarcie Umów Sprzedaży.

3. Usługi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt a i b świadczone są nieodpłatnie, z tym że zawarcie Umowy Sprzedaży wiąże się z obowiązkiem zapłaty ceny przez Klienta.

4. Korzystanie z Usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 lit. a nie wymaga założenia konta. Umowa o świadczenie Usług, o których mowa w poprzednim zdaniu pomiędzy Usługodawcą a Klientem zostaje zawarta w chwili rozpoczęcia przeglądania treści Serwisu przez Klienta, a wygasa z chwilą zaprzestania korzystania z Usług.

5. Klient może korzystać z Usług w dowolnej chwili, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 Regulaminu.

6. Usługodawca świadczy Usługi i zawiera umowy, w tym Umowy Sprzedaży w języku polskim.

 

§4WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. W celu korzystania z Serwisu Klient powinien dysponować następującym wyposażeniem:

1) Komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) połączone z Internetem i posiadające oprogramowanie umożliwiające dostęp do Serwisu;

2) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies;

3) aktywne konto poczty elektronicznej;

4) dostęp do bankowości elektronicznej – w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaż Produktów.

 1. Usługodawca ma prawo do wprowadzenia Przerwy. O planowanej Przerwie, która może wpłynąć na normalne korzystanie z Serwisu, Usługodawca poinformuje Klienta przez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie w Serwisie.
 2. W sytuacji awarii Serwisu Usługodawca dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia jego funkcjonalności.

§5. OFERTA

 1. Treści prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Klientów.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu udostępnia informacje o świadczonych usługach, w szczególności sesjach doradztwa zawodowego i biznesu oraz szkoleniach.

§6. CENY, KOSZTY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość zawarcia z Usługodawcą Umowy Sprzedaży Produktów, znajdujących sięw Serwisie.
 2. Ceny zamieszczane w Serwisie zawierają podatek VAT (ceny brutto) i podawane są w złotych polskich.
 3. Klient ma możliwość wyboru formy płatności za Zamówienie spośród następujących:

1) przelew bankowy;

 1. Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Serwisu oraz przez kontakt mailowy lub telefoniczny z Usługodawcą będą dokumentowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności przez wystawienie paragonu lub faktury.
 2. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT (w przypadku indywidualnych preferencji należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego w odrębnym e-mailu), która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Warunkiem wystawienia faktury jest podanie prawidłowych i kompletnych danych w formularzu zamówienia. Niniejsza deklaracja uprawnia również Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 3. Niezależnie od prawa do odstąpienia od Umowy, każdy Użytkownik może w każdym czasie, bez podawania przyczyny rozwiązać Umowę, poprzez zaprzestanie korzystania z Usług i Serwisu.

§8. REKLAMACJE

 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Usługodawcę, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji. Wszystkie reklamacje należy składać maksymalnie do 24 godzin od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 2. Reklamację składa się wyłącznie  zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w § 2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: dane zgłaszającego umożliwiające kontakt z nim, określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności, które uzasadniają jej wniesienie oraz wskazanie żądania Użytkownika
 3. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji, ale w żadnym razie nie później niż na koniec dnia roboczego, następującego po dniu złożenia Reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) od daty przesłania Klientowi potwierdzenia otrzymania reklamacji.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów określonych w Regulaminie, jeżeli zostało to spowodowane okolicznościami o charakterze Siły Wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań z umów określonych w Regulaminie w zakresie spowodowanym niewywiązaniem się ze zobowiązań przez Klienta.
 3. W przypadku zaistnienia przerwy we właściwym funkcjonowaniu Serwisu Usługodawca dołoży wszelkich starań, by niezwłocznie przywrócić właściwą funkcjonalność oraz dostępność do nich.
 4. Usługodawca nie udziela Użytkownikom gwarancji na Usługi i udostępnione w ramach usług treści w Serwisie.

§10. ZASTRZEŻENIA PRAWNE

 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z ich przeznaczeniem, treścią Regulaminu oraz zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego.
 2. Klientowi zabrania się dostarczania za pośrednictwem lub z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, niezwiązanych z tematyką Serwisu, w tym w szczególności treści o charakterze obraźliwym, pornograficznym, nawołującym do nienawiści, wulgarnych, nieprawdziwych, mogących wprowadzać w błąd, zawierających wirusy lub złośliwe oprogramowanie czy naruszających przepisy prawa powszechnie obowiązującego, prawa osób trzecich, dobre obyczaje lub nieprawdziwe informacje godzące w dobre imię Usługodawcy.
 3. Właścicielem praw własności intelektualnej do Serwisu, w tym praw autorskich jest Usługodawca. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne Serwisu i Aplikacji, w szczególności kody HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej, w szczególności z punktu widzenia praw autorskich, które posiada Usługodawca. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Klientom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba, że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy.
 4. Właścicielem prezentowanych w Serwisie logotypów, oznaczeń, elementów identyfikacji wizualnej identyfikujących Usługodawcę, a także wszelkich przepisów i informacji dotyczących świadczenia Usług jest Usługodawca. Powyższe dotyczy zwłaszcza wszelkich materiałów i utworów, które będą udostępniane lub przekazywane Klientom w ramach świadczenia Usług. Udostępnienie lub przekazanie takich materiałów Klientom nie oznacza udzielenia lub przeniesienia praw do tych elementów, chyba, że co innego będzie wynikać z wyraźnego oświadczenia Usługodawcy.
 5. Kopiowanie, przedruk lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie materiałów lub danych dostępnych w Serwisie wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest w szczególności pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach i portalach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający interes Usługodawcy.

 

§11. ZAGROŻENIA 

 1. Klient, tak jak każdy inny użytkownik Internetu, podlega zagrożeniom w związku z korzystaniem z Internetu. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości elektronicznych, zaleca się, by Klient zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu w celu korzystania z Serwisu w program antywirusowy oraz zaporę sieciową (tzw. firewall) i stale go aktualizował.
 2. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu wiążą się z działalnością tzw. hackerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Klienta.
 3. Usługodawca informuje, iż stosuje nowoczesne technologie ochronne celem zminimalizowania ryzyka, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jednakże nie istnieją sposoby całkowitego i pełnego zabezpieczenia przed opisanymi niepożądanymi działaniami.

§12. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem zebranych Danych osobowych jest Usługodawca.
 2. Zasady polityki prywatności Usługodawcy zamieszczono w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności”, znajdującym się pod adresem: annalegan.pl.

 

§13. ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w uzasadnionych przypadkach, w tym w szczególności w przypadku:

1) zmiany warunków technicznych funkcjonowania Serwisu, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym;

2) zmiany warunków korzystania z oprogramowania lub korzystania z urządzeń użytych do funkcjonowania Serwisu, w tym dokonanych przez producentów lub podmioty, którym przysługują prawa do oprogramowania lub prawa do urządzeń;

3) wydania przez uprawnione organy państwowe decyzji lub orzeczeń mających lub mogących mieć wpływ na treść Regulaminu lub funkcjonowanie Serwisu;

4) Siły Wyższej;

5) zmian formalnych lub organizacyjnych Usługodawcy mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu.

2. O zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie Serwisu oraz przesłanie do Klientów wiadomości e-mail.

3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia poinformowania o ich wprowadzeniu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu, z uwzględnieniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

4. Klient ma obowiązek stosować się do Regulaminu obowiązującego w czasie, gdy korzysta z Serwisu lub zawiera Umowę.

5. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasowe postanowienia Regulaminu.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. W takim wypadku zmiana Regulaminu obowiązuje do dnia opublikowania zmienionej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 3. W przypadku uznania, przez właściwy organ lub sąd w drodze prawomocnej decyzji lub orzeczenia, jednego z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Usługodawca stale i nieodpłatnie udostępnia Regulamin w Serwisie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści.
 5. Dla celów wykonania Regulaminu oraz Umowy, zastosowanie ma prawo polskie.
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21 lipca 2021.